top of page

 VESIJETIN VUOKRAUSEHDOT 

 

1. VESIJETIN KÄYTTÖ

 

a) Vuokraajan on oltava vähintään 20 vuotta, ja hänellä tulee olla voimassa oleva luottokortti 

b) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.

c) Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vesijetin käsittelystä, meriliikennesäännöistä ja merimerkeistä.

d) Vesijetin jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.

e) Vesijetti luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä. Vuokraamon luovuttaessa vesijetin vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa laitteen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli vuokraaja laiminlyö tarkistuksen tai tarkistuksen suoritettuaan laiminlyö ilmoittaa vauriosta vuokraamolle, oletetaan vaurion syntyneen vuokra-aikana.

 

2. VASTUU VESIJETISTÄ JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

 

2.1 Vuokraajan perusomavastuu Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a) Korvaamaan vesijetille ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

b) Korvaamaan vesijetistä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta Jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.

2.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. 

 

3. VAKUUTUKSET

 

Vesijetissä on voimassa oleva vakuutus. Vakuutus ei kata henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.

 

4. VUOKRAN MAKSU

 

Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää vesijettiä, traileria ja varusteluettelon mukaiset varusteet sekä vakuutuksen.

Vuokran voi maksaa vain voimassa olevalla luottokortilla. Vuokra on maksettava kokonaisuudessaan ennen laitteen käyttöönottoa. 

 

5. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

 

Vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin käytöstä. Vesijetin luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokraus-ajan puitteissa.

 

6. POLTTOAINE

 

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vesijetti tulee palauttaa tankattuna. Tankkauksesta veloitamme 2 €/l. KÄYTÄ VAIN 98E BENSIINIÄ POLTTOAINEENA

 

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

 

a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vesijetissä ilmenneestä virheestä tai vesijettiä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.

b) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

 

8. VESIJETIN PALAUTTAMINEN

 

a) Vesijetti on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Vesijetti on palautettaessa oltava polttoainesäiliö täytetty. Palautus tapahtuu sovittuna ajankohtana.

b) Jos asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.

c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa

d) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut. 

 

9. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

 

a) Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään vesijettiä asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

b) Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen (force majeure). Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

c) Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta (force majeure) vaatia tämän sopimuksen purkamista.

 

10. VESIJETIN VIEMINEN PURJEHDUSALUEEN ULKOPUOLELLE

 

Veneen vieminen sovitun alueen ulkopuolelle on kielletty.

 

11. ALKOHOLI JA VESIJETTI

 

Vesijettiä ei luovuteta alkoholia nauttineelle eikä sillä saa ajaa alkoholia nauttineena. Jos vuokraaja ajaa vesijettiä alkoholin vaikutuksen alaisena, ei vuokraaja ota vastuuta siitä johtuvista seuraamuksista.

 

12. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

 

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla ja jos vuokraaja on kuluttaja, voi vuokraaja saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikkakunnan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. Jos vuokraaja on elinkeinonharjoittaja, nostetaan kanne aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa. 

 

HUOM! ÄLÄ KÄYTÄ MOOTTORIA ALLE METRIN SYVYISESSÄ VEDESSÄ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page