top of page

UTHYRNINGSVILLKOR FÖR VATTENSKOTER

1. ANVÄNDNING AV VATTENSKOTER

 

a) Personen som hyr en vattenskoter måste vara minst 20 år gammal och ha ett ikraftvarande kreditkort

b) Personen som hyr en vattenskoter är förpliktad att ta hand om vattenskotern lika väl som en skötsam person skulle se efter sin egen vattenskoter, samt följa särskild aktsamhet, försiktighet och övriga ikraftvarande lagar och förordningar.

c) Personen som hyr en vattenskoter förbinder sig till att ansvara för att chauffören har tillräcklig information och kunskap för att hantera vattenskotern samt känner till sjöfartsregler och sjömärken.

d) Vattenskotern måste låsas när den lämnas oövervakad.

e) När vattenskotern överlåts till kunden är den utrustad enligt tillbehörslistan och har en full bränsletank. Vid uthyrningen är det skäl att både uthyraren och personen som hyr vattenskotern kontrollerar vattenskoterns tillstånd för att undvika eventuella tvister angående när skador har uppstått. Om personen som hyr vattenskotern försummar granskningen eller efter granskningen låter bli att meddela om eventuella skador åt uthyraren, är antagandet att skadan har uppstått under hyrestiden.

 

2. ANSVAR FÖR VATTENSKOTERN OCH DESS UTRUSTNING UNDER HYRESTIDEN

 

2.1 Självrisk

Personen som hyr vattenskotern är, upp till den övre självriskgränsen som antecknas i avtalet, ansvarig att:

a) Ersätta skador som uppkommit på vattenskotern och dess tillbehör under hyrestiden.

b) Ersätta delar och tillbehör som försvunnit från vattenskotern under hyrestiden.

2.2 Ansvar för alla skador

Om personen som hyr vattenskotern orsakar skador som en följd av avsiktlighet, grov oaktsamhet, användning av vattenskotern under påverkan av alkohol eller andra rusmedel, användning för kriminella syften eller på grund av att personen som hyr vattenskotern på annat sätt har brutit det här kontraktets villkor, är personen som hyr vattenskotern skyldig att i sin helhet ersätta skadan som orsakats för uthyraren.

2.3 Befriande från ersättningsskyldighet

Personen som hyr vattenskotern befrias från all ersättningsskyldighet om uthyraren får full ersättning för skadan på basen av en försäkring eller av personen som orsakat skadan.

 

3. FÖRSÄKRINGAR

 

Vattenskotern har en ikraftvarande försäkring. Försäkringen täcker inte personskador eller lösöre som söndrats eller tappats bort.

 

4. BETALNING AV HYRAN

 

Priset för hyran innehåller rätten att använda vattenskotern, trailern och övriga tillbehör som ingår i tillbehörslistan samt en försäkring.

Hyran kan endast betalas med ett ikraftvarande kreditkort. Hyran måste betalas i sin helhet innan fordonet börjar användas.

 

5. UTHYRARENS SKYLDIGHET

 

Uthyraren är skyldig att ge personen som hyr vattenskotern tillräckliga instruktioner för att använda vattenskotern. Vattenskoterns överlämning och instruktioner för användningen sker inom den överenskomna hyrestiden.

 

6. BRÄNSLE

 

Personen som hyr vattenskotern betalar för det bränsle som hen behöver. Uthyraren måste meddela vilken typ av bränsle som bör användas. Personen som hyr vattenskotern ansvarar för skador som uppstår till följd av att felaktigt bränsle använts. Vattenskotern bör returneras med full tank. Vi fakturerar 2 €/l för tankning. ANVÄND ENDAST 98E BENSIN SOM BRÄNSLE.

 

7. ÅTGÄRDER VID FEL, SKADOR OCH STÖLD

 

a) Personen som hyr vattenskotern bör omedelbart meddela uthyraren om fel i vattenskotern samt skador och stölder. Uthyraren måste efter detta meddela personen som hyrt vattenskotern vilka åtgärder som måste vidtas till en följd av detta.

b) Om personen som hyrt vattenskotern försummar att göra ovan nämnda meddelanden, är hen skyldig att ersätta de skador som uppstår för uthyraren.

 

8. RETURNERING AV VATTENSKOTERN

 

a) Vattenskotern måste returneras till en överenskommen plats när den överenskomna hyrestiden går ut. Vattenskotern måste returneras med en full bränsletank. Returneringen måste ske på en överenskommen tidpunkt.

b) Om kunden returnerar vattenskotern innan hyrestiden går ut kompenseras inte den oanvända hyrestiden.

c) Om personen som hyr vattenskotern försummar sina förpliktelser har uthyraren rätt att kräva ersättning för alla de kostnader som detta gett upphov till.

 

 

9. UPPHÄVNING AV AVTALET

 

a) Uthyraren har rätt att under hyrestiden upphäva avtalet som personen om hyr vattenskotern uppenbart bryter mot det här kontraktet eller uthyraren anser att personen som hyr vattenskotern inte klarar av att behärska vattenskotern på ett sakligt sätt. Eventuella kostnader som uppstår för personen som hyr vattenskotern ersätts inte.

b) Uthyraren har rätt att, innan hyrestiden börjar, upphäva det här kontraktet om vattenskotern inte finns till förfogande på grund av ett övermäktigt hinder som inte beror på uthyraren (force majeure). Personen som hyr vattenskotern har i så fall rätt att få tillbaka den betalda hyran i sin helhet. Övriga kostnader som kan uppstå för personen som hyr vattenskotern ersätts inte.

c) Personen som hyr vattenskotern har, innan hyrestiden börjar, rätt att, på grund av ett övermäktigt hinder som inte beror på personen själv (force majeure), kräva att det här avtalet upphävs.

 

10. VATTENSKOTERKÖRNING UTANFÖR SEGLINGSOMRÅDET

 

Det är förbjudet att föra vattenskotern utanför det överenskomna området.

 

11. ALKOHOL OCH VATTENSKOTERN

 

Vattenskotern överlämnas inte till en person som har avnjutit alkohol och den får inte köras under påverkan av alkohol. Om personen som hyr vattenskotern kör under påverkan av alkohol tar uthyraren inget ansvar för konsekvenserna.

 

12. STRIDIGHETER ANGÅENDE KONTRAKTET

 

Om det uppstår meningsskiljaktigheter som inte kan lösas genom förhandlingar mellan de olika parterna och om personen som hyr vattenskotern är en konsument, kan personen som hyr vattenskotern föra ärendet vidare till konsumentklagomålsnämnden. Om tvisten går vidare till domstol måste stämningen tas upp i tingsrätten vid orten där personen som hyr vattenskotern bor, förutom om personen som hyr vattenskotern vill ta upp ärendet i den allmänna tingsrätten vid uthyrarens hemort. Om fordonet hyrs av en näringsidkare behandlas stämningen alltid i tingstärren vid uthyrarens hemort.

 

OBS! ANVÄND INTE MOTORN I VATTEN SOM ÄR UNDER EN METER DJUPT!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page