top of page

PALVELUEHDOT

Mönkijän / vesijetin vuokraehdot

Tieliikennemönkijän ja vesijetin, niihin liitettävien lisälaitteiden sekä mönkijän kuljetuskärryn vuokrauksessa noudatetaan seuraavia vuokraehtoja, jotka vuokralle ottaja (myöhemmin vuokraaja) hyväksyy allekirjoituksellaan.

 

Laitteiden  käyttö

 • Mönkijä on rekisteröity tieliikennekäyttöön, joten sen käytössä on noudatettava lakia ja säädöksiä.

 • Vuokraaja on velvoitettu huolehtimaan vuokralaitteista hyvin, noudattamaan niiden käytössä erityistä 
  huolellisuutta ja varovaisuutta sekä käyttämään kaikkia vuokraamiaan laitteita niille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

 

Kuljettajavaatimukset

 • Kuljettajan tulee olla vähintään 20-vuotias.

 • Tieliikennemönkijän kuljettajalta vaaditaan lisäksi B-ajokortti.

 • Kuljettaja vakuuttaa hallitsevansa vuokrattavan laitteen.

 • Vesijetin kuljettaja vakuuttaa tuntevansa merimerkit, reitit ja reittimerkit sekä vakuuttaa pysyvänsä merkityillä reiteillä ja lisäksi tuntee hyvän merenkulkutavan.

 • Kuljettajan tiedot lisätään vuokrasopimukseen varauksen yhteydessä.

 • Mikäli muut henkilöt haluavat ajaa ajoneuvolla, tulee heidän nimensä olla lisättynä vuokrasopimukseen ja merkittynä lisäkuljettajaksi.

 • Jokaisen lisäkuljettajan tulee täyttää yllä olevat kuljettajalta vaadittavat ehdot.

 

Mönkijälle aiheutuvat vauriot

 • Vuokraaja on vastuussa kaikista mönkijälle tai muille vuokralaitteille aiheutuvista kolari-, törmäys-, tai muista vauriotapauksista sekä katoamisista ja varkauksista.

 • Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos Luotsi Saaristopalvelut (myöhemmin vuokraamo) saa täyden korvauksen aiheutuneista vahingoista vastapuolen vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

 

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

 • Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vuokralaitteessa ilmenneestä virheestä tai laitteeseen kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille ja vuokraamolle. Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta ryhdytään. Vuokraaja ei saa korjauttaa laitetta ilman, että siitä on erikseen sovittu vuokraamon kanssa.

 • Kaikissa vahinkotapauksissa vuokraaja on velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava vahingosta myös poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina kun kyseessä on vakavampi henkilövahinko, alkoholin tai muun huumaavan aineen alaisuudessa tapahtunut vahinko tai hirvieläinvahinko. Kaikista edellä mainituista vahingoista on vuokraamolle toimitettava poliisin antama todistus tehdystä vahinkoilmoituksesta.

 • Mikäli vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa siitä syntyneestä vahingosta vuokraamolle.

 • Jos vuokralaitteille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, huolimattomuudesta, törkeästä tuottamuksesta, vuokralaitteiden käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut vuokrasopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot täysimääräisenä mukaan lukien vuokralaitteiden seisontapäiviltä aiheutuneista vuokratulojen menetyksistä, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.

 • Vuokranantajan vakuutuksen korvatessa vahingon, vuokraajalta perittävä omavastuu on 1200 €.

 • Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä vuokraajan luottokortilta veloitetaan 500 € takuumaksu, joka palautetaan sopimuksen päätyttyä. Vuokranantajalla on oikeus käyttää em. maksu niiden maksujen maksamiseksi ja kustannusten korvaamiseksi, joista vuokraaja vuokrasopimuksen ja sopimusehtojen mukaan vastaa.

 

Vuokraamon vastuu vuokralaitteen virheestä

 • Jos vuokralaitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, voi vuokraaja vaatia virheen korjausta. Jos ilmennyt virhe on olennainen, voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa suorittaa korjauksen tai toimittaa tilalle korvaavan vuokralaitteen.

 • Sopimuksen purkautuessa vuokralaitteesta johtuneesta virheestä, korvataan vuokraajalle maksamastaan vuokrasta osan, joka vastaa jäljellä olevaa vuokra-ajan määrää. Tämä oikeus vuokraajalle syntyy em. ilmoitusta seuraavasta päivästä lukien.

 • Vuokraamon vastuu vuokralaitteiden virheistä on enintään jäljellä olevien vuokrapäivien vuokran verran. Vuokraamo ei vastaa vuokralaitteen virheestä aiheutuneesta matkan keskeytymisestä tai vuokralaitteiden käyttämisen estymisestä asiakkaalle mahdollisesti syntyvästä vahingosta.

 

Mönkijän nouto ja palautus

 • Mönkijä noudetaan ja palautetaan Vaasan Vaskiluotoon, erikseen sovittavana ajankohtana, joka kirjataan vuokrasopimukseen.

 • Tarvittaessa, ja erillistä korvausta vastaan vuokralaite voidaan toimittaa ja hakea myös asiakkaan haluamaan osoitteeseen / haluamasta osoitteesta.

 • Vuokralaite luovutetaan asiakkaalle sovittuna ajankohtana edellyttäen, että vuokra on kokonaisuudessaan maksettu ennen vuokra-ajan alkua.

 • Vuokralaite on vuokraajan vastuulla siihen asti kunnes se on palautettu vuokraamolle.

 • Vuokrattavat laitteet tarkastetaan yhdessä ennen vuokrausta jolloin kaikki mahdolliset vauriot merkitään muistiin. Vuokra-ajan päätyttyä vuokralaitteet tarkastetaan uudestaan. Toimenpiteellä pyritään ehkäisemään mahdollisista vaurioista ja niiden syntyajankohdasta johtuvia kiistoja. Mikäli asiakas ei osallistu tarkastukseen, vuokralaitteet tarkastaa vuokraamon edustaja yksin. Vuokraaja on vahingonkorvausvastuussa niistä vuokralaitteissa havaittavista virheistä ja puutteista, joita ei ole kirjattu alkutarkastuksessa virheluetteloon ja jotka eivät ole seurausta vuokralaitteiden normaalista kulumisesta.

 

Sakkomaksut

 • Mikäli asiakas myöhästyy sovitusta palautusajasta, hänen tulee ilmoittaa siitä vuokraamolle. Vuokraamo pidättää itsellään oikeuden veloittaa 200€ vuokralaitteen sovitun palautusajan jokaiselta ylimenevältä vuorokaudelta.

 

Maksuehdot

 • Veloitamme ennakkomaksun (50 % vuokrahinnasta) varauksen teon yhteydessä. Ennakkomaksua ei palauteta. Loput vuokrasta maksetaan viimeistään 3 päivää ennen vuokrauksen alkua.

 • Mikäli varaus tehdään vähemmän kuin 3 päivää ennen vuokrauksen alkua, koko vuokrasumma on maksettava varauksen yhteydessä.

 • Vuokrasumma on aina maksettava kokonaisuudessaan ennen vuokralaitteiden noutoa.

 • Tilisiirron lisäksi hyväksymme maksuvälineinä American Expressin, Diners Clubin, Mastercardin, Visan ja suomalaisen pankkikortin.

 

Peruutusehdot

 • Ennakkomaksu veloitetaan, mikäli vahvistettu varaus peruutetaan.

 • Mikäli peruutus tehdään 3–1 vrk ennen vuokrauksen alkua, 75 % vuokrauksen hinnasta veloitetaan.

 • Mikäli peruutus tehdään vuokrapäivänä tai jos vuokraaja jättää tulematta paikalle, täysi vuokrahinta peritään.

 

Sopimuksen purkaminen

 • Vuokraamolla on oikeus, vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus mikäli käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään vuokralaitteita asianmukaisesti.

 • Jos vuokralaitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden vuoksi, sopimus purkautuu vuokraamon saatua kirjallisesti ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta.

 • Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokraaja velvollinen palauttamaan laitteen välittömästi vuokraamolle. Mikäli vuokraamo joutuu noutamaan vuokralaitteen muualta kuin vuokrasopimuksessa sovitusta luovutuspaikasta, siitä veloitetaan kohtuullinen korvaus.

 

Muut sopimusehdot

 • Vuokraaja on velvollinen selvittämään nämä sopimusehdot sille henkilölle, jolle hän vuokrasopimuksen puitteissa on saanut luvan luovuttaa vuokralaitteen.

 • Vuokralaitteen ollessa hetkenkin ilman vartiointia, tulee avaimet poistaa virtalukosta. Kaikki vuokralaitteet ovat sopimusaikana vuokraajan vastuulla ja varkauksien estämiseksi tulee niiden säilyttämisessä noudattaa erityistä huolellisuutta.

 • Vuokraaja sitoutuu käyttämään vuokralaitteessa vuokraamon ilmoittamia poltto- ja voiteluaineita. Vuokraaja on vastuussa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista sekä velvollinen huolehtimaan vuokralaitteiden normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi öljyn ja nesteiden riittävyydestä.

 • Tieliikennemönkijän vuokra sisältää 200 km/vrk, lisäkilometreiltä veloitetaan 1€ / km.

 • Mikäli vuokraaja laiminlyö vuokraehtojen velvoitteet, on vuokraamolla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

 • Vuokralaitteiden vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty.

 • Vuokrasopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään vuokraamon kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

 

 

 

 

 

 

bottom of page