top of page

SERVICEVILLKOR

Hyresvillkor för fyrhjuling / vattenskoter

När landsvägsfyrhjulingen och vattenskotern, tilläggsutrustning som kopplas till dem samt fyrhjulingens transportkärra hyrs ut måste följande hyresvillkor följas. Personen som hyr dessa godkänner villkoren med sin underskrift.

 

Användning av fordonen

 • Eftersom fyrhjulingen har registrerats för landsvägsanvändning måste användaren följa lagar och förordningar.

 • Personen som hyr fordonet är skyldig att ta väl hand om hyresutrustningen, uppvisa särskild aktsamhet och försiktighet samt använda de uthyrda fordonen på det sätt som de är tänkta att användas.

 

Chaufförskrav

 • Chauffören måste vara minst 20 år gammal.

 • Landsvägsfyrhjulingens chaufför måste dessutom ha ett B-körkort.

 • Chauffören försäkrar att hen kan kontrollera fordonet som hyrs.

 • Vattenskoterns chaufför försäkrar att hen känner till sjömärken, rutter och farledsmärken samt garanterar att hen håller sig inom utmärkta farleder och känner till god sjöfartssed.

 • Chaufförens personuppgifter antecknas i hyreskontraktet i samband med bokningen.

 • Om övriga personer vill köra fordonet måste deras namn läggas till i hyreskontraktet och de måste antecknas som extrachaufförer.

 • Varje extrachaufför måste uppfylla ovanstående chaufförskrav.

 

Skador orsakade på fyrhjulingen

 • Personen som hyr fyrhjulingen ansvarar för alla krock-, kollisions-, eller övriga skador som orsakas på egen eller övrig hyresutrustning samt försvunnen och stulen utrustning.

 • Personen som hyr fyrhjulingen befrias från sin ersättningsskyldighet om Luotsi Saaristopalvelut (senare uthyrare) får full ersättning för de orsakade skadorna på basen av en försäkring eller av personen som orsakat skadorna.

 

 

Åtgärder vid fel, misstag och stölder

 • Personen som hyr ett fordon måste omedelbart meddela uthyraren om fel som uppstått i det uthyrda fordonet samt skador eller stölder. Stölder måste omedelbart meddelas till polisen och uthyraren. Uthyraren meddelar efter detta vilka åtgärder som måste vidtas. Personen som hyr fordonet får inte reparera fordonet utan att särskilt komma överens om detta med uthyraren.

 • I alla skadefall är personen som hyr fordonet skyldig att omedelbart meddela saken åt uthyraren. När det inte är klart vem som är skyldig måste personen som hyr fordonet också meddela saken åt polisen. Polisen måste meddelas alltid när det är frågan om en allvarligare personskada samt person- eller hjortdjursskador som uppstått under påverkan av alkohol eller andra rusmedel. Alla ovanstående skador kräver att personen som hyr fordonet skickar polisens intyg över skadeanmälan till uthyraren.

 • Om personen som hyr fordonet försummar att göra ovanstående anmälningar är hen ansvarig för de skador som orsakas för uthyraren.

 • Om personen som hyr fordonet orsakar skador som en följd av avsiktlighet, grov oaktsamhet, användning av fordonet under påverkan av alkohol eller andra rusmedel, eller på grund av att personen som hyr fordonet på annat sätt märkbart har brutit hyreskontraktets villkor, är personen som hyr fordonet skyldig att i sin helhet ersätta skadan som orsakats för uthyraren, innehållande de kostnader som uppstår av att fordonet inte kan hyras ut (max. 30 dagar).

 • När uthyrarens försäkring täcker skadorna är självrisken 1200 € för personen som hyrt fordonet.

 • I samband med att avtalet antecknas debiteras en garantiavgift på 500 €. Avgiften returneras till kreditkortet när avtalet går ut. Uthyraren har rätt att använda ovanstående avgift till att täcka de avgifter och kostnader som personen som hyr fordonet enligt avtalet ansvarar för.

 

Uthyrarens ansvar för fel i uthyrda fordon

 • Om det uthyrda fordonet under hyrestiden får ett tekniskt fel eller något annat fel kan personen som hyrt fordonet kräva att felet repareras. Om felet är väsentligt kan personen som hyr fordonet kräva att avtalet upphävs. Avtalet kan dock inte upphävas om uthyraren inom en skälig tid åtgärdar felet eller ersätter det felaktiga fordonet med ett motsvarande fordon.

 • När avtalet upphävs på grund av fel i det uthyrda fordonet ersätts den del av hyrestiden som blivit oanvänd. Denna rätt uppstår från och med följande dag efter att ovan nämnda anmälan gjorts.

 • Uthyrarens ansvar för fel i de uthyrda fordonen är högst lika stor som mängden dagar som är kvar av hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för att resan avbrutits eller övrig skada som eventuellt uppstår när personen som hyr fordonet inte kan använda det på grund av fel i det uthyrda fordonet.

 

Upphämtning och returnering av fyrhjuling

 • Fyrhjulingen hämtas och returneras till Vasklot i Vasa vid en på förhand överenskommen tidpunkt som antecknas i hyresavtalet.

 • Vid behov, och mot en extra avgift, kan det uthyrda fordonet levereras till och hämtas från en adress som kunden önskar.

 • Det uthyrda fordonet överlåts åt kunden vid den överenskomna tiden, förutsättande att hyran har betalts i sin helhet innan hyrestiden börjar.

 • Personen som hyr fordonet ansvarar för fordonet tills det har returnerats till uthyraren.

 • De uthyrda fordonen kontrolleras tillsammans innan hyrestiden börjar så att alla möjliga skador kan noteras. Efter att hyrestiden avslutats kontrolleras de uthyrda fordonen än en gång. Målet med detta är att undvika eventuella tvister angående när skadorna har uppstått. Om kunden inte deltar i kontrollen kontrolleras det uthyrda fordonet endast av uthyraren. Personen som hyr fordonet är skadeersättningsskyldig för de fel och brister som inte blivit noterade i fellistan som görs upp i samband med den första kontrollen och som inte beror på normal slitning.

 

Böter

 • Om kunden försenar sig från den överenskomna returneringstiden måste hen meddela det åt uthyraren. Uthyraren förbehåller sig rätten att fakturera 200 € för varje dygn som överskrider den överenskomna returneringstidpunkten.

 

Betalningsvillkor

 • Vi fakturerar en förskottsbetalning (50 % av hyrespriset) i samband med bokningen. Förskottsbetalningen returneras inte. Resten av hyran betalas senast 3 dagar innan hyrestidpunkten.

 • Om bokningen görs mindre än 3 dagar före hyrestidpunkten ska hela hyressumman betalas i samband med bokningen.

 • Hyressumman måste alltid betalas i sin helhet innan det uthyrda fordonet hämtas.

 • Förutom bankgiro godkänner vi American Express, Diners Club, Mastercard, Visa och finskt bankkort som betalningsmedel.

 

Avbokningsvillkor

 • Förskottsbetalningen debiteras om en bekräftad bokning upphävs.

 • Om avbokningen görs 3–1 dygn före hyrestiden börjar, debiteras 75 % av hyrespriset.

 • Om avbokningen görs på hyresdagen eller om personen som hyr fordonet inte dyker upp debiteras hela hyrespriset.

 

Upphävning av kontraktet

 • Uthyraren har rätt att under hyrestiden upphäva avtalet om personen som hyr fordonet uppenbart bryter mot kontraktet eller uthyraren anser att personen som hyr fordonet inte klarar av att behärska det på ett sakligt sätt.

 • Om användningen av det hyrda fordonet förhindras på grund av skada eller stöld upphävs kontraktet när uthyraren får en skriftlig anmälan om skadan eller stölden.

 • När uthyraren upphäver avtalet är personen som hyr fordonet skyldig att omedelbart returnera fordonet till uthyraren. Om uthyraren blir tvungen att hämta fordonet från en annan plats än den som överenskommits i hyresavtalet, faktureras en rimlig summa för detta.

 

Övriga avtalsvillkor

 • Uthyraren är skyldig att förklara dessa avtalsvillkor för personen som, enligt hyreskontraktet, har rätt att hyra fordonet.

 • När fordonet lämnas oövervakat (också för en stund) måste nycklarna avlägsnas. Personen som hyr fordonet är under hyrestiden ansvarig för det och måste uppvisa särskild aktsamhet för att undvika att fordonet blir stulet.

 • Personen som hyr fordonet förbinder sig till att använda endast sådant bränsle och sådant smörjmedel som uthyraren angett. Personen som hyr fordonet är ansvarig för skador orsakade av felaktigt bränsle samt skyldig att utföra normal kontroll av fordonet, t.ex. att det finns tillräckligt med olja och övriga vätskor.

 • Landsvägsfyrhjulingens hyra innehåller 200 km/dygn, för extra kilometrar faktureras 1 € / km.

 • Om personen som hyr fordonet försummar skyldigheterna i hyresvillkoren har uthyraren rätt att kräva en rimlig ersättning för de ekonomiska förluster som försummelsen har gett upphov till.

 • Det är förbjudet att föra de hyrda fordonen utanför Finlands gränser.

 • Eventuella tvister angående hyresavtalet görs i första hand upp genom förhandlingar mellan parterna. Om en överenskommelse inte är möjlig görs mellanhavandet upp i tingsrätten vid uthyrarens hemort.

 

bottom of page